Algemene Voorwaarden

DULUXE, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 88889874 en gevestigd aan Zwolsedijk 16E, 8061 RD Hasselt, NEDERLAND. Alle teksten, bestellingen en overeenkomsten vallen onder het Nederlands recht.
Artikel 1: Algemeen
1.1 In deze Koopvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘DULUXE’ of ‘duluxe.nl Internet-Shop’: DULUXE; klant: de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van DULUXE; ‘bevestiging’: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 2.2 en 3.1; ‘Koopvoorwaarden’: deze Koopvoorwaarden.
1.2 Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DULUXE. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en DULUXE middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van DULUXE worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DULUXE ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.4 Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met DULUXE zijn overeengekomen.
1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. DULUXE en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
1.6 DULUXE heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de DULUXE website te wijzigen.
Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van DULUXE zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. DULUXE behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst tussen DULUXE en de klant komt tot stand nadat de klant:
een bestelling heeft geplaatst op de website van DULUXE, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van DULUXE; het door de klant vervolgens op het 'Afrekenen' icoon heeft geklikt op de website van DULUXE; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van DULUXE op het 'Verstuur order' icoon te klikken, hierop van DULUXE op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat DULUXE de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
2.3 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en DULUXE gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en DULUXE.
2.4 De administratie van DULUXE geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan DULUXE verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door DULUXE verrichte leveringen. DULUXE erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres en telefoonnummer van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van DULUXE, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
Artikel 3: Prijzen/tarieven en betaling
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Handling- en verzendkosten zijn exclusief en worden apart vermeld. 3.2 Alle facturen dienen door de klant te worden betaald, zonder korting of compensatie, binnen veertien (14) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 3.3 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is DULUXE gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. DULUXE zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. 3.4 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft DULUXE het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt. 3.5 Bij niet-nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is DULUXE gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van DULUXE te weigeren.
Artikel 4: Levering/leveringstermijnen
4.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij anders aangegeven op de website van DULUXE.
4.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen, tenzij anders aangegeven op de website van DULUXE. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 De levertermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen, tenzij anders bepaald in de overeenkomst tussen de klant en DULUXE.
4.4 Indien de overeengekomen levertermijn door DULUXE wordt overschreden, zal DULUXE de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. In dat geval heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst met DULUXE te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan DULUXE te melden.
4.5 Eventuele betalingen die door de klant zijn gedaan in het kader van voorgaand artikel worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat DULUXE het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, teruggestort op de bank- of girorekening van de klant.
4.6 De door DULUXE opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.7 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.
4.8 DULUXE behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan de klant te doen, waarbij een bestelling in twee of meer zendingen wordt
Artikel 5: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1 DULUXE is niet verplicht om enige verplichting jegens de klant na te komen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5.1 kunnen onder meer zijn: een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van DULUXE totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan DULUXE zijn voldaan.
Artikel 7: Risico
7.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor DULUXE. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door DULUXE kunnen worden
Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door DULUXE geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 DULUXE garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. DULUXE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door DULUXE geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
Artikel 9: Bestellingen/communicatie
9.1 DULUXE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in bestellingen en communicatie als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en DULUXE, of tussen DULUXE en derden, voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen de klant en DULUXE.
Artikel 10: Herroepingsrecht
10.1 Na ontvangst van het bestelde product heeft de klant het recht om binnen 30 dagen na ontvangst van dit product de overeenkomst met DULUXE te ontbinden, zonder daarvoor een reden op te hoeven geven.
10.2 Als de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 10.1 van deze voorwaarden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan DULUXE te melden. De klant dient het product - na overleg met DULUXE - terug te sturen naar het door DULUXE aangewezen retouradres. In dit geval draagt de klant zelf de kosten en het risico van het verzenden.
10.3 Indien de klant al betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met DULUXE heeft ontbonden volgens artikel 10.1 en 10.2 van deze Koopvoorwaarden, zal DULUXE deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product aan de klant terugbetalen.
10.4 DULUXE behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een deel van het reeds betaalde bedrag te crediteren als er vermoedens bestaan dat het product is geopend, gebruikt, of beschadigd is door toedoen van de klant (anders dan door DULUXE of de leverancier van het product).
10.5 Als een product wordt geretourneerd en DULUXE van mening is dat het product schade heeft opgelopen als gevolg van handelingen of nalatigheid van de klant, of anderszins voor risico van de klant komt, zal DULUXE de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen (via fax, brief of e-mail). DULUXE heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade in te houden op het terug te betalen bedrag aan de klant.
Artikel 11: Garanties
DULUXE biedt garantie op de geleverde producten, zoals vastgesteld door de fabrikant. Deze garantie laat de wettelijke rechten van de klant onverlet.
Artikel 12: Klachten
12.1 DULUXE neemt alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of andere klachten serieus.
12.2 Klanten dienen hun klachten kenbaar te maken aan de afdeling Support van DULUXE (de contactgegevens van deze afdeling zijn elders vermeld in deze Koopvoorwaarden).
12.3 DULUXE streeft ernaar om klachten binnen tien (10) werkdagen op te lossen en zal de klant hierover schriftelijk informeren (via fax, brief of e-mail).
Artikel 13: Persoonsgegevens
13.1 De persoonlijke gegevens die door de klant worden verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
13.2 Tenzij anders aangegeven door de klant, worden de gegevens van de klant opgenomen in een centraal bestand van DULUXE. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig op de hoogte te houden van de producten en diensten van DULUXE. De verwerking van de klantgegevens vindt plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
13.3 De klant heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die DULUXE over hen heeft opgeslagen. Indien de verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft de klant het recht om wijzigingen aan te vragen.
Artikel 14: Afdeling Support van DULUXE.
Alle correspondentie met betrekking tot deze Koopvoorwaarden dient te worden gericht aan:
DULUXE
Zwolsedijk 16E, 8061 RD
Te Hasselt, NEDERLAND
email: info@duluxe.nl
Artikel 15: Overige bepalingen
15.1 Indien de klant schriftelijk een adreswijziging aan DULUXE doorgeeft, is DULUXE gerechtigd om alle bestellingen naar dit adres te verzenden, totdat de klant een nieuw adres heeft doorgegeven.
15.2 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden die door DULUXE gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend zijn toegestaan, laten het recht van DULUXE om strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen onverlet. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen.
15.3 DULUXE behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillenregeling
16.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DULUXE is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen DULUXE en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf 02/2024 en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.